78 hodinový kurz Koučovanie na pracovisku

Akreditovaný SAKO - Slovenskou asociáciou koučov

ZAKO 78 hod. kurz: „KOUČOVANIE NA PRACOVISKU.“

- ucelený kurz koučovania v pracovnom prostredí

Prihláste sa na info@kouci.sk

 

Miesto konania

Chateau Gbeľany - v súlade s prírodou

Zrekonštruovaný barokový kaštieľ uprostred nádherného anglického parku            

Vhodný pre:

HR manažérov, výkonných manažérov, majiteľov firiem a interných koučov

Kurz je vysoko interaktívny a zážitkový a výnimočný v pomere jeden lektor na 3-4 účastníkov. Pozostáva z troch dvojdenných modulov, s intenzívnou podporou medzi modulmi formou peer koučingov, skupinovej supervízie, akčného učenia a individuálneho mentoringu.

Lektori:

Zlatica M. Stubbs, BA, PCC

PhDr. Mgr. Jarmila Záborská Kurhajcová, PCC

Mgr. Peter Seemann, PhD., ACC

 

Termíny:

1. Modul 26. a 27. septembra 2019 - Chateau Gbeľany

2. Modul 24. a 25. oktobra  2019 - Chateau Gbeľany

3. Modul   4., 5. a 6. decembra 2019 - Chateau Gbeľany


1.Modul (2 dni +6 hodín podporné aktivity):

Hlavné témy:

Cieľ:     Uchopiť princíp a filozofiu koučingu a koučovania.

·         ICF a SAKO a realizácia koučingu na území SR.

·         Koučing a koučovanie ako osobný rozvoj človeka (čo to prinesie mne, čo firme a čo môjmu tímu).

·         Základné zručnosti podľa ICF  1-11 (budovanie základov, budovanie dôvery, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie, kladenie otázok, budovanie uvedomenia, podpora učenia a výsledkov).

·         Základné koučovacie procesy GROW a Solution Focus - koučovanie zamerané na riešenie.

·         Aplikácia zručností a procesov cez autentické témy účastníkov, cvičenia v trojiciach pod dozorom lektorov – jeden lektor na 3-4 účastníkov.

 

Medzi  1. a 2. Modulom (6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a doporučenej literatúry):

·         Účastník sa zúčastňuje:

·         a) peer koučingu medzi účastníkmi - vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov.

·         b) skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom 

·         c) individuálneho mentoringu

2. Modul (2 dni + 6 hodín podporné aktivity):

Hlavné témy:

Cieľ: 

Akčné učenie - Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.

Naučiť sa používať vybrané techniky procesu koučovania v praxi na pracovisku

·         Aplikácia koučovania v živých rozhovoroch - rozvoj kompetencií, etika, hodnoty, počúvanie na 3. úrovni, tóny a hlasy a nové koučovacie nástroje.

·         Tímový koučing (GROW, AI, Walt Disney), skupinové koučovanie, direktívny alias nedirektívny štýl manažmentu.

Medzi 2. a 3. Modulom (6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a doporučenej literatúry):

·         Účastník sa zúčastňuje:

·         a) peer koučingu medzi účastníkmi - vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov

·         b) skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom

·         c) individuálneho mentoringu

3. Modul (3 dni - vrátane záverečnej skúšky)

Hlavné témy:

Cieľ:     

Akčné učenie - Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.

Upevniť svoj vlastný koučovací prístup a naučiť sa koučovať v typických firemných situáciach a ako budovať koučovaciu kultúru.

·         Rekapitulácia základných zručností podľa ICF  1-11.

·         Zavádzanie koučovacej kultúry, kde začať, budovanie koučovacieho štýlu manažmentu.

·         Konkrétne akčné kroky na pracovisku.

Záverečná skúška (živý koučovací rozhovor).

Účasť na skúškach je povinná pre všetkých účastníkov. Prítomnosť na skúškach účastníkov kurzu je súčasťou výučby. Účastníci, ktorí nie sú skúšaní sledujú koučovací rozhovor skúšaného a spoločne poskytujú skúšanému spätnú väzbu. V prípade menšieho počtu účastníkov sa počet hodín doplní výučbou.

Podmienkou udelenia certifikátu je úspešné absolvovanie skúšky.

Podmienky účasti na kurze.
Záujemca o účasť na kurze sa môže prihlásiť e-mailom na info@kouci.sk.
Písomným prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.
Cena celého kurzu je 2490 Eur bez DPH (nie sme platci DPH) vrátane občerstvenia, obedov a večere. Absolventom Workshopov I. II. a III. odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky za workshopy. Pri platbe VOPRED za celý kurz , poskytujeme zľavu vo výške 10 % z ceny kurzu. V prípade, že klient hradí platbu ČIASTKOVO po každom module, nevzniká mu nárok na zľavu z ceny kurzu.

Uzávierka prihlášok je 1 týždeň pred začiatkom kurzu.
Záloha z ceny kurzu je vo výške 200 Eur a je splatná 1 týždeň pred začiatkom kurzu.
Ubytovanie si hradí klient sám. 
Klient uhrázda platbu za celý kurz alebo jednotlivé moduly bezhotovostne.

Storno podmienky
Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je klient povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk.
Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom kurzu. Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom kurzu je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého modulu bez zľavy.
V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane klienta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného.
Klient môže prestúpiť do iného kurzu, ktorý poskytujeme, do 6 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ukončenie kurzu, prípadne presunúť kurzovné na inú osobu.
Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu.
Vyhradzujeme si právo zmeniť dátum začiatku kurzu, resp. jeho modulov. Min počet 6 účastníkov, max. 12 účastníkov.

Tešíme sa na Vás v Chateau Gbeľany v septembri 2019 !!