Mentoring a Supervízia koučov

Mentoring

Využíva sa hlavne v rámci prípravy koučov na certifikáciu, napr. SAKo alebo ICF. Niektoré certiifikačné autority ho majú ako podmienku pre uchádzanie sa o ich certifikát.

Zameriavam ho na:

 • kompetencie kouča
 • proces koučovania

Uskutočňujem ho:

 • s jedným klientom
 • s dvomi klientami naraz

Realizujem ho formou:

 • osobného stretnutia alebo skypom, kde počas 1. časti záujemca koučuje mentora a počas 2. časti sebareflektuje a dostáva od mentora spätnú väzbu
 • osobného stretnutia, kde mentor koučuje záujemcu v kompetenciách, v ktorých záujemca potrebuje získať istotu
 • nahrávky koučovacieho rozhovoru, ktorú záujemca pošle mentorovi elektronicky a spätnú väzbu dostane skypom alebo telefonicky (podľa dohody)

Supervízia koučov

Býva pravidelnou súčasťou osobného rozvoja koučov, hlavne tých, ktorí to s koučovaním myslia vážne. Bežne ju využívajú:

 • profesionálni kouči, ktorí sa chcú rozvíjať a udržiavať si štandardy koučovania
 • koučujúci manažéri firiem, ktorí chcú udržiavať a rozvíjať svoje koučovacie zručnosti

Realizuje sa formou osobnej reflexie kouča na témy, ktoré si prinesie z praxe so svojimi klientami, resp. spolupracovníkmi, či už ide o vzťahy, interakcie, intervencie s klientom a pod.

V niektorých koučovských asociáciách je supervízia koučov povinná. V ICF ju uznávajú až do takej miery, že jej hodiny si môže kouč započítať do hodín vzdelávania potrebného pre obnovenie certifikátu. 1 hodina = 1 CCEU (Continuous Coaching Education Unit).

Supervízia zahŕňa 3 aspekty:

 • Normatívny – etika, normy, štandardy koučovania.
 • Rozvojový – osobný rozvoj kouča, kompetencií a koučovania, ako takého.
 • Podporujúci – budovanie sebadôvery, podpora kouča v prípade neistoty.

Supervíziu ponúkam:

 • Jednotlivcom - prostredníctvom skype alebo telefónu
 • Skupinám
  • certifikovaných koučov alebo koučov v procese certifikácie - sériou osobných supervíznych stretnutí,
  • interných koučov firiem alebo koučujúcich manažérov - sériou osobných supervíznych stretnutí.

Skupinová supervízia poskytuje výhodu vzájomného zdieľania a učenia sa jeden od druhého. Využívam rôzne supervízne modely a formy akčného učenia sa. Kouči si zo supervízie odnášajú nové poznatky, uvedomenia a posúvajú sa tak vo svojej profesionalite, kompetenciách a sebavedomí. Zdokonaľujú sa v reflektovaní.

Návrh termínov

skupinových supervíznych stretnutí pre rok 2020/21

Dátum 

Čas 

Miesto 

9. septembra 2020 16.30 - 18.30 ZOOM
11. novembra 2020 16.30 - 18.30 ZOOM
12. mája 2021 18.00 - 20.00 ZOOM
10.novembra 2021                                            18.00 - 20.00                                  ZOOM    

Stretnutie sa uskutoční, pokiaľ sa prihlásia minimálne 4 účastníci.

Cenník

Individuálny mentoring

 • 90 Eur/ hod

Skupinový mentoring

 • 60 Eur/ 1.5 hod/ osobu

Supervízia pre jednotlivcov (skype/telefón):

 • 60 Eur/1 hodinu

Skupinová supervízia (osobne):

35 Eur/1 stretnutie
120 Eur/4 stretnutia (platba dopredu)

Skupinová supervízia (ZOOM - online):

 • 30 Eur/1 stretnutie
 • 100 Eur/4 stretnutia (platba dopredu)

 

 

V prípade objednávok a akýchkoľvek otázok ma, prosím, kontaktujte na: