Kompetencie kouča

Tí, ktorí už vedia niečo o koučovaní, budú vedieť o hlavných kompetenciách kouča, ako aktívne počúvanie a kladenie otázok. To sú hlavné a základné zručnosti, ktoré ponúkame pre manažérov, spolu s procesom koučovania GROW, základný proces, ktorý priniesol John Whitmore.

Rôzne školy koučovania rozvinuli svoje procesy a s nimi spojené zručnosti, hlavné kompetencie kouča sú však veľmi podobné s menšími alebo väčšími zmenami.

Na svete je už niekoľko inštitúcií a asociácií, ktoré spájajú koučov a ktoré akreditujú koučov na základe toho, ako spĺňajú predpoklady a očakávania v rámci definovaných kompetencií, ktorých môže byť medzi 10 - 15.

ICF, Medzinárodná federácia koučov, ktorej som už dlhé roky členka a ktorou som aj certifikovaná, má definovaných 11 kompetencií kouča.

 1. Etický kódex kouča
 2. Nadviazanie dohody o koučovaní
 3. Nadviazanie dôverného a blízkeho vzťahu
 4. Prítomnosť kouča
 5. Aktívne počúvanie
 6. Kladenie významných otázok
 7. Priama komunikácia
 8. Vytváranie uvedomenia
 9. Navrhovanie činnosti
 10. Plánovanie a stanovovanie cieľov
 11. Zvládanie (manažovanie) progresu a zodpovednosti

Všetky tieto kompetencie majú svoje miesto a dôležitosť a prispievajú vo veľkej miere k tomu, aby sa klient v koučovacom rozhovore značne posunul dopredu v oblasti, ktorú rozhovor rieši a aby výsledok koučovacieho rozhovoru bol prospešný pre klienta, či už je to zmena správania, uvedomenie toho, čo je naozaj dôležité, výzva ktorej čelí, konkrétna akcia a odhodlanie ju spraviť, niečo pozitívne, posun, hoci aj malý krok do budúcnosti.